Regnum Lachiensis


S T A N O V Y

Občanského sdružení

K r á l o v s t v í  l a š s k é
(REGNUM LACHIENSIS)

Čl. 1
Název, forma, sídlo

1. Občanské sdružení Království lašské (Regnum lachiensis)

je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, platném znění.

Sídlem sdružení je Frýdek-Místek, Skalice 6. Působištěm je Česká republika, Moravskoslezský kraj.

Čl. 2
Charakter sdružení

Občanské sdružení Království lašské (Regnum lachiensis) je dobrovolným, nevládním, neziskovým, veřejně prospěšným sdružením občanů, které sdružil společný zájem o obrození kulturní a historické identity etnografického euroregionu tzv. Velkého Lašska.

Čl. 3
Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou:

a) obrození kulturní a historické identity etnografického regionu, jeho popularizace a obecně prospěšné činnosti v této oblasti,

b) sdružovat zájemce o aktivní činnost v oblasti kulturní a vlastivědné v daném regionu,

c) možnost rozvíjení a podpora aktivit ve všech oblastech kulturní a vlastivědné činnosti souvisejících s daným regionem,

d) spolupracovat s kulturními a vlastivědnými organizacemi i jednotlivci v celé oblasti Velkého Lašska, tj. i z Polské a Slovenské republiky, příp. i z jiných zemí EU.

Čl. 4
Formy činnosti sdružení

1. Pořádání kulturních produkcí, tj. festivalů, přehlídek, divadelních a koncertních vystoupení, vernisáží s regionální tématikou. Účast na produkcích jiných pořadatelů shodného charakteru.

2. Pořádání vlastivědných přednášek, besed, výstav a jiných akcí v této oblasti zájmů, spolupráce i s jinými organizacemi.

3. Pořádání a spoluúčast na sportovních a společenských akcích s tématikou regionu.

4. Vydávání a šíření děl a publikací literárních, hudebních, výtvarných, včetně propagačních materiálů s regionálním zaměřením.

5. Podpora regionálních, zejména začínajících autorů v oblasti odborné, umělecko-literární, výtvarné, hudební a jiné tvorby